Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ УЕБСАЙТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ https://www.hickies.bg

Настоящите Общи условия се прилагат за договори за покупко – продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между “ЛЮНИМИ” ООД, регистрирано в град София, ЕИК 202869124, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1407, ул. „Козяк“ №17, бл.4, вх.В, ет. 6, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите “Общи условия”, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.hickies.bg.

Чл.1. При спазване на настоящите “Общи условия” Доставчикът предоставя на Потребителя възможност да закупува предлаганите в електронен магазин www.hickies.bg стоки, а именно: еластична система за връзване на обувки –  ХИКИС (hickies).

Чл.2. ИНФОРМАЦИЯ: Доставчикът публикува на www.hickies.bg

• описание на основните характеристики и изображение на предлаганата стока, съгласно посочената от производителя информация;

• продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

• информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

• правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по “Закона за защита на потребителите”;

• всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

Чл.3. РЕГИСТРАЦИЯ: За извършване на валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.hickies.bg стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.hickies.bg. Потребителят е длъжен при попълване на електронната форма за регистрация да предостави изискуемите верни, пълни и точни данни, както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна. В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

Чл.4. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.hickies.bg.

Чл.5. ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАЯВКА: След като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон “ВХОД” Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки. Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида на стоката и потвърждение на вида на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Поръчай”, след това следва определяне на количеството на стоката и начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Завърши поръчката”. В рамките на 48 часа от извършване на заявката представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт представител на електронен магазин www.hickies.bg и Потребител, подал и извършил конкретната заявка. 

По изключение ако заявената стока не е налична, Доставчикът в рамките на 48 часа уведомява Потребителя за срока на предстоящата доставка, както и къде по същото време стоката може да бъде намерена в търговската мрежа на удобно за Потребителя място.

Чл.6. ЦЕНИ: Всички посочени цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на стоките са за съответния брой и не включват разходите за доставка. При извършването и на валидни заявки на определен брой стоки и заплащането на цената на заявените стоки, който брой се уточнява посредством уговаряне между Представител на електронния магазин и Потребителя, подал и извършил конкретните заявки, разходите за доставката на стоките остават за сметка на Доставчика.

Чл.7. Начини за плащане: Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени с наложен платеж, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

Чл.8. ДОСТАВКА: Заявената за покупка стока се доставя с подходящи опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин www.hickies.bg и Потребителя. Веднага след предаване на стоката на Потребителя Доставчикът се освобождава от риска от погиване/повреждане на стоката, който се прехвърля върху потребителя.

Чл.9. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА: Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. Същите подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл.10. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА:

  • да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока;
  • да достави в срок заявената за покупка стока;
  • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
  • не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
  • не носи отговорност при злоумишлени действия на трети лица неправомерно установили достъп до информация за потребителите на електронния магазин.

Чл.11. ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА:

– да поставя на www.hickies.bg електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;

– да събира, съхранява и използва информация относно своите регистрирани потребители, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

С приемане на настоящите общи условия, потребителят декларира, че е съгласен неговите данни да бъдат обработвани от доставчика.

Чл.12. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Чл.13. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

• да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

• да плати цената на заявената от него стока;

• да заплати разходите по доставката;

• да получи стоката;

• да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й;

• да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.hickies.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;

• да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “Изход”;

• да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

• да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

• да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

Чл.14. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

• достъп в режим онлайн до www.hickies.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

• достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

• да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/.

Чл.15. Потребителят се задължава да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване от страна на Потребителя на някое от задълженията по настоящите Общи условия, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил.

ПРЕКРАТЯВАНЕ на регистрация. ПРЕКРАТЯВАНЕ на договора.

Чл.16. При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране не потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

Чл.17. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

Чл.18. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

  • преустановяване на дейността от Доставчика;
  • прекратяване поддържането на електронния магазин;
  • с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

Чл.19. Потребителят носи отговорност при неизпълнение на задълженията по сключен договор, нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.

ДЕКЛРАЦИИ НА СТРАНИТЕ:

Чл.20. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Чл.21. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

Чл.22. ПИСМЕНА ФОРМА: Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ДЕФИНИЦИИ:

За целите на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

„Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт. www.hickies.bg е уебсайт за електронна търговия – за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

“Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.

„Потребителски профил” е обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www.hickies.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.hickies.bg да променя паролата си за достъп.

„Потребителско име” е избран от Потребителя негов актуален и-мейл адрес, посредством който той се индивидуализира в www.hickies.bg

„Парола” е избран от Потребителя набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.hickies.bg стоки.

„Опаковка” са материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват стоките, предлагани пряко на Потребителя.

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

„Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Информационна система/Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.

„IP Адрес„ (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

За всякакви допълнителни въпроси можете да се свържете с нас  на телефоните, посочени Контакти и на e-mail: office@hickies.bg или office@lunimi.com

Фирма: „ЛЮМИНИ” ООД, София, п.к. 1407, ул. „Козяк” №17, бл. 4, вх. В, ет.6, Тел. 00359 879 136 203

> Комисията за защита на потребителите – www.kzp.bg
> При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта на ОРС тук.
> Списък на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове. Електронна платформа за онлайн решаване на спорове тук.