Политика на поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ, УТВЪРЖДАВАЩА

ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ОТНОСНО ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА /КЛИЕНТА/ИТЕ/ – СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ И СЪХРАНЯВАНИ ОТ В. “ЛЮНИМИ” ООД, регистрирано в град София, ЕИК 202869124, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1407, ул. „Козяк“ №17, бл.4, вх.В, ет. 6, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК , във вр. с

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

AДРЕС:
Фирма: „ЛЮМИНИ” ООД, София, п.к. 1407, ул. „Козяк” №17, бл. 4, вх. В, ет.6, Тел. 00359 879 136 203, електронна поща: office@hickies.bg или office@lunimi.com

OСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

ДОСТАВЧИКЪТ, обработва и съхранява вашите лични данни, съгласно естеството на работата си, възложена от клиента/ите/ си, в съответствие с предоставените му от Закона правомощия.

ЦЕЛ:

Целта на обработката и съхранението на вашите лични данни е ефикасното осъществяване на защитата на законните права и интереси, на своите клиент/и/, както и изпълнението на дейноста на фирмата.

ИЗТОЧНИК НА ДАННИ:

Под източник/ци на лични данни, следва да се разбира/т всички лични данни, обективирани на хартиен и/или елетронен носител, предоставени от клиента/ите/ на ДОСТАВЧИКА, с оглед естеството на осъщестяване на извършваната дейност, и с оглед на ефиксаната защита на правата и законните интереси на клиента/ите/.

СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ:

Личните данни, предоставени лично от клиента на ДОСТАВЧИКА, ще бъдат изполозвани от него с оглед специфичният характер на възложената /клиента/ите/ работа. Времето, през което личните данни ще се обработват и използват от ДОСТАВЧИКА е времето, което е общоприето и законоустановено за финализирането на възложената задача.След изпълнението й, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен в рамките на 5 /пет/ годишен срок да съхранява личните данни на своите клиент/и/, като надлежно ги архивира.След изтичането на този срок, продоставените лични данни подлежат на унищожаване.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ /КЛИЕНТА/ИТЕ/ НА ДОСТАВЧИКА

  • две/три имена;
  • адрес за извършване на доставка
  • телефонен номер;
  • E-mail адрес;

Изброяването не е изчерпателно и маркира само основни адресати.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ:

ДОСТАВЧИКЪТ е предприел всички технически и организационни мерки, за да защити личните ви данни от случайно и/или незаконно унищожаване, и/или от случайна загуба, неправомерен достъп до тях, изменение и/или разпространение, както и от евентуална злоупотребата посредством незаконното им обработване и/или използване.

ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че е предприел всички технически и организационни мерки за защита на личните данни.

АДРЕСАТ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Под адресат на лични данни следва да се разбират всички държавни, общински, областни и съдебни органи, и всички трети физически и/или юридически лица, които са страна, по Закон имат право на достъп до нея, както и когато посредством тях се засягат техни субективни права.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ, ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Личните данни, които се обработват в хода на изпълнение на стопанската дейност на ДОСТАВЧИКА няма да бъдат предоставяни на трети страни и/или международни организации, освен в случаите, които в Закон и/или друг нормативен акт не изискват това.

ПРАВА НА /КЛИЕНТА/ИТЕ/, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ НЕГО ЛИЧНИ ДАННИ

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ:

Като страна по ДПЗС, всеки /клиент/и/ има право да получи/ат информация относно обработването на предоставените от него лични данни. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира че в разумен срок от писменото им поискване ще предостави такава информация на предоставените от вас данни за контакт.

ПРАВО НА ДОСТЪП:

Всеки/ички, /клиент/ти/ след надлежно писмено поискване от ДОСТАВЧИКА, в разумен срок имат право на достъп до предоставените от него/тях лични данни.

Настоящата Декларация, касаеща утвърждаването на Вътрешните Правила на ДОСТАВЧИКА, при боравенето с лични данни на /клиента/ите/, във вр. с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), следва да се доведе до знанието на всеки един доверител/и /клиент/и/, като за целта Адвокатът следва да направи необходимите разяснения и уточнения при неясноти, като подпше персонално с всеки доверител/и /клиент/и/, Декларация утвърдена по негов образец, че изрично го е запознал с настоящата, респективно същата следва да съхранява от Адвоката в кориците на всяко дело, на своя/своите доверител/и /клиент/и./